Privacybeleid

 1. Partijen en voorwerp  

Vermeer Treecare BV (hierna “De bomenwinkel.be” of de  “Verwerkingsverantwoordelijke”) 

Diestseweg 152, 2440 Geel
KBO/BTW: 0767.893.966
E-Mail: info@debomenwinkel.be
Telefoon: +32496962501  

De bomenwinkel.be stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op  transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende  adres: Diestseweg 152, 2440 Geel, (hierna de “Site”), en over de wijze waarop  persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door De bomenwinkel.be.  

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een  rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.  

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt De bomenwinkel.be  alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de  verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. De bomenwinkel.be verbindt  zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van  persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018  betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking  van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het  Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van  natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en  betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Rich tlijn 95/46/EG  (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de  “Verordening”). 

De bomenwinkel.be is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de  persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna  de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt De  bomenwinkel.be zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt  met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking  van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.  

 1. Verwerking van persoonsgegevens  

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van  persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door De bomenwinkel.be, in  zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in  naam en voor rekening van De bomenwinkel.be opreden, gebeurt in overeenstemming  met de Wet en de Verordening. Persoonsgegevens worden verwerkt door De  bomenwinkel.be, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de  volgende methodes: 

 • Het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief 
 • Het inschrijfformulier voor wedstrijden 
 • Het inschrijfformulier voor evenementen 
 • Het plaatsen van een bestelling 
 • Het gebruik van cookies 
 • Het schrijven van een review  
 • Het aanmaken van een profiel op website 
 1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens  

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de  verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn  de volgende:  

 • Uitvoeren van de aangeboden en overeengekomen dienst en op de website te  verzekeren 
 • Overige marketing- en promotiedoeleinden voor het optimaliseren van website  en advertenties na voorafgaande toestemming van de gebruiker 
 • Verzamelen van statistieken om interne werking van de onderneming te  verbeteren 
 • Gebruikers op de hoogte te houden van wijzigingen in de organisatie 
 1. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt  

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, debomenwinkel.be de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt: 

 • Gebruikersinformatie verzamelt voor contractuele doeleinden en om juiste  nakoming van wederzijds verplichtingen mogelijk te maken: naam, adres,  telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en alle overige info vrijwillig  verstrekt door de gebruiker 
 • Informatie verzamelt door het vrijwillig invullen van inschrijvingsformulieren  door de gebruiker 
 • Automatisch verzamelde informatie van gebruikers van de site: o IP-adres, tijdszone, besturingssysteem, browsertype en –model o Alle informatie over de pagina’s die de gebruiker bezoekt: URL,  navigatietijd, etc. 

De bomenwinkel.be verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in  overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.  

 1. Toestemming 

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij  zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de  verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze  overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.  

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de  Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze  toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele r elatie  aan te gaan met De bomenwinkel.be. Elke overeenkomst die De bomenwinkel.be en  een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden  aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door  de Gebruiker.  

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in  overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes,  zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de site of in  verband met de diensten die worden aangeboden door De bomenwinkel.be, verstrekt  voor de hierboven vermelde doeleinden.  

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De  intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van  de voorafgaande toestemming onverlet.  

 1. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers 

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de  

Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs  noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.  

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan twee jaar. 

 1. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers,  onderaannemers, verwerkers of leveranciers van De bomenwinkel.be voor zover  adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor  zover zij samenwerken met De bomenwinkel.be voor het op de markt brengen van de  producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag  van De bomenwinkel.be, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen,  verwerken of uitbesteden van deze gegevens.  

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens  worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. De bomenwinkel.be zorgt ervoor  dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige  manier verwerken.  

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van  direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden  opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van  persoonsgegevens kan geven.  

 1. Data Protection Officer (DPO) 

De volgende persoon wordt benoemd tot ‘Functionaris voor gegevensbescherming’ of  ‘Data Protection Officer’ (hierna “DPO”): Jef Vermeer.  

De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering en naleving van nation ale  en supranationale bepalingen inzake de verzameling en verwerking van  persoonsgegevens.  

U kunt als volgt contact opnemen met de DPO: jef@debomenwinkel.be 

 1. Rechten van de Gebruikers  

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te  sturen naar het volgende adres: info@debomenwinkel.be, of een brief per post,  vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres:  Diestseweg 152, 2440 Geel.  

a. Recht van toegang  

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert De  bomenwinkel.be het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De  Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende  informatie:  

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;  
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of  zullen worden verstrekt;  
 • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale  organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;  
 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of,  indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt  vastgesteld;  
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering,  als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in  dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede  het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de  betrokkene.  

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de  administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.  

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e -mailadres)  indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik  verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt. 

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag  aan de Gebruiker worden meegedeeld.  

b. Recht op rectificatie  

De bomenwinkel.be garandeert het recht op rectifica tie en verwijdering van  persoonsgegevens aan de Gebruiker.  

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of  irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker  brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze  niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden  gericht aan De bomenwinkel.be.  

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke  elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke 

rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk  blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt  de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom  verzoekt.  

c. Recht op uitwissing  

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde  gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.  

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft  gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de  Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën  en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen,  om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens  verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking  verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens  of een kopie of reproductie daarvan te wissen.  

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke  verwerking noodzakelijk is:  

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiti ng en informatie;
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht  van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de  verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of  in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de  verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;  
 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.  

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke  voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in  kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de  verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel  moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie  over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.  

d. Recht om de verwerking te beperken  

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn  persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.  

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke  elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke  beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk  blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de  betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.  

e. Recht op gegevensportabiliteit  

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om  van De bomenwinkel.be hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd,  algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat De  bomenwinkel.be dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.  

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond  van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene  naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit  technisch mogelijk is. 

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht  om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is  voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het  openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.  

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van  derden.  

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming  

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking  van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip  van de automatisering van gegevens door De bomenwinkel.be. In overeenstemming  met artikel 21 van de Verordening, zal De bomenwinkel.be geen persoonsgegevens  meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die  prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de  vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.  

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de  Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de  hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met  inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.  

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op  prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.  

g. Klachtrecht  

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking  van zijn persoonsgegevens door De bomenwinkel.be, aan de  

Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer  informatie is te vinden op de website:  

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.  

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:  

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00 

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de  rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.